ภาพบรรยากาศ ที่ แพงโกลินร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับน้องๆ . !! โรงเรียนบ้านโคนผง อ.ภูเรือ จ.เลย นอกจากแพงโกลินจะช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาแล้วนั้น แพงโกลินก็ยังได้ !! . #.. สนันสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยให้น้อง ๆ นักศึกษาได้มั่นใจในการทำงาน และรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..#

on