นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อจากนี้ เรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภัย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อแจ้งและอธิบายถึงวิธีการที่กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บรักษา การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ทางกลุ่มบริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการมาตรการการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม

ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับกับ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึง พนักงานของกลุ่มบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของกลุ่มบริษัท

คำนิยาม

ตามมาตรา 6 ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562

 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 • “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

มาตราการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นเพียงเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผ่านทางเอกสารสมัครงาน ใบสอบถาม การยื่นคำร้องขอ การสมัครใช้บริการ การโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ ระหว่างกลุ่มบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) จากบุคคลที่สาม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร หรือช่องทางอื่นๆ  จะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์

มาตราการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทั้งกลุ่มบริษัทจะดำเนินการรักษาความลับ ความถูกต้อง และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

กลุ่มบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล เว้นแต่

 1. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆ 
 2. เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาตราการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล กลุ่มบริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่กลุ่มบริษัท หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว ทางกลุ่มบริษัทจะดำเนินการให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนทางกฎหมาย

มาตราการการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Security)

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการในการกำหนดมาตรการต่างๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บรักษา การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Rights)

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับกลุ่มบริษัทได้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้กลุ่มบริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อกลุ่มบริษัทได้ 
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยกลุ่มบริษัท จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 318/10 – 22 ซอยสุขุมวิท 22 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-259-0320-3 ต่อ 8338

Email Address : DPO@cpl.co.th

ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง